W celu uzyskania bliższych informacji oraz dokonania ustaleń dotyczących spłaty zadłużenia należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. (+48) 46 880 55 15, bądź stawić się osobiście w kancelarii w godzinach przyjęć interesantów.


Pytania i odpowiedzi:

Jeśli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządza otworzenie i przeszukanie mieszkania, pomieszczenia czy schowka dłużnika. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce ukryć przedmioty, które ma przy sobie.

Dopuszczalne jest użycie przez komornika środków przymusu w celu sforsowania przeszkód uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń lub mieszkania dłużnika i to nawet wówczas, gdy znajdują się one wewnątrz większego obiektu należącego do osoby trzeciej. Przyzwolenie na to wymaga jednak zachowania ze strony komornika warunku posłużenia się środkami adekwatnymi do napotkanych przeszkód (wyrok SA w Białymstoku z 22.11.2006 r., sygn. akt I ACa 551/06).

Postępowanie egzekucyjne polega na przymusowej egzekucji roszczenia wierzyciela. Dlatego też, w celu zapewnienia skuteczności egzekucji, ustawodawca wyposażył komorników sądowych w uprawnienia mające na celu spowodowanie określonego zachowania u dłużnika.

W razie oporu dłużnika komornik wzywa funkcjonariuszy Policji, którzy mają prawo zastosować środki przymusu bezpośredniego. Za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pobiera się opłatę stałą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (tj. 827,08 zł).

Komornik może ponadto upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do 1000 złotych.

Zakwestionowanie obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym (np. okoliczność spłaty niegdyś istniejącego długu) wymaga wniesienia powództwa do sądu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 k.p.c.). Powództwo wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

Zapraszamy również do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną - kancelaria@komornik-sawicki.pl.


Numer rachunku bankowego:
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 47 1600 1374 1838 7888 3000 0001
SWIFT: PPABPLPKXXX