Elektroniczna licytacja nieruchomości GKm 30/23 (działki 20/3 i 20/7) – 20 czerwca 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Żyrardowie Maciej Sawicki podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 20.06.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszqa licytacja nieruchomości położonej przy  , 96-325 Radziejowice, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Radziejowska 1/5, Żyrardów, 96-300 Żyrardów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00000085/1.

Opis nieruchomości:

Działka nr 20/3 w kształcie zbliżonym do równoległoboku o średnich wymiarach 3,5m x 152m i powierzchni 535m[2]. Działka częściowo zadrzewiona drzewami sosnowymi, przy czym zadrzewienia są ujęte w ewidencji jako las oraz w uproszczonym planie urządzenia lasu dla obrębu Radziejowice. Działka nieuzbrojona i niezabudowana. Dojazd do działki ulicą Wiosenną o nawierzchni gruntowej. Działka wydzielona pod część drogi wewnętrznej, wyznaczona jedynie geodezyjnie. Teren nieurządzony, pozbawiony infrastruktury. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią niezabudowane działki gruntu z zadrzewieniem sosnowym, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.

Działka nr 20/7 w kształcie zbliżonym do równoległoboku o średnich wymiarach 5m x 45m i powierzchni 226m[2]. Działka częściowo zadrzewiona drzewami sosnowymi, przy czym zadrzewienia są ujęte w ewidencji jako las oraz w uproszczonym planie urządzenia lasu dla obrębu Radziejowice. Działka nieuzbrojona i niezabudowana. Dojazd do działki ulicą Wiosenną o nawierzchni gruntowej. Działka wydzielona pod część drogi wewnętrznej, wyznaczona jedynie geodezyjnie. Teren nieurządzony, pozbawiony infrastruktury. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią niezabudowane działki gruntu z zadrzewieniem sosnowym, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.

Suma oszacowania wynosi 15 089,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 316,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 508,90 zł.
Zgodnie z art. 986[4] § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A 47 1600 1374 1838 7888 3000 0001
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Link do licytacji: nieruchomość (działki ew. nr 20/3 i 20/7) – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)