Elektroniczna licytacja nieruchomości Km 808/20 – 29 kwietnia 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej Sawicki na podstawie art. 986 [4] § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 29.04.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości, lokalu mieszkalnego nr 60, położonego 96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 53a/60, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Radziejowska 1/5, Żyrardów, 96-300 Żyrardów) prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00070466/7.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00070466/7 położona jest w Żyrardowie przy ul. Okrzei 53a na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
z oknami na wschód, zachód i południe. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki z WC. Powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicą P=2,80m[2])= 64,40 m[2]. Wejście do lokali z 2 klatek schodowych. Budynek wyposażony w windy.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 06.05.2024 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 411 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 900,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 47 1600 1374 1838 7888 3000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Na wskazanej nieruchomości został ustanowiony zakaz zbywania i obciążania przez Prokuratora Regionalnego w Krakowie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Link do licytacji: lokal mieszkalny nr 60 – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)