Tytuł wykonawczy i wniosek o wszczęcie egzekucji

 Od czego zacząć?

Kluczem jest tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy składa się z tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny to (co do zasady) orzeczenie, które kończy sprawę w sądzie. Po uprawomocnieniu się tegoż orzeczenia, wierzyciel może starać się o nadanie klauzuli wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wnosi się do sądu, który w postępowaniu klauzulowym stwierdza, czy dane orzeczenie nadaje się do wykonania w drodze egzekucji, a następnie nadaje klauzulę wykonalności. W przypadku orzeczeń wydanych po 2013r, w treści klauzuli wykonalności wskazany musi być identyfikator (PESEL, NIP, KRS) wierzyciela i dłużnika.

A co dalej?

W dalszej kolejności należy sporządzić wniosek egzekucyjny (formularz wniosku dostępny do pobrania na stronie) i skierować go do komornika sądowego. Wniosek to pismo, w którym żądamy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. We wniosku można wskazać z jakich składników majątku dłużnika chcemy, aby postępowanie egzekucyjne było prowadzone. Mogą to być:

– ruchomości stanowiące własność dłużnika;

– nieruchomości stanowiące własność dłużnika;

– wynagrodzenie za pracę;

– emerytura lub renta;

– wierzytelności podatkowe;

– rachunki bankowe dłużnika;

– prawa majątkowe takie jak prawo do spadku czy podziału majątku;

– wierzytelności dłużnika przysługujące mu od osoby trzeciej.

Wierzyciel nie musi we wniosku o wszczęcie egzekucji wskazywać majątku, do którego kieruje egzekucję. W takim wypadku, komornik prowadzi egzekucję wszystkimi dopuszczalnymi sposobami, prócz egzekucji z nieruchomości.

Jeżeli wierzyciel chce skierować egzekucję do nieruchomości, powinien złożyć stosowny wniosek o egzekucję z nieruchomości, w którym to wskaże numer księgi wieczystej dłużnika.

Po złożeniu wniosku do komornika sądowego, ten po zweryfikowaniu formalnym wniosku, wezwie wierzyciela o stosowną zaliczkę. Po wpływie zaliczki, komornik dokonuje stosownych zapytań celem ustalenia majątku dłużnika, a następnie wszczyna egzekucję dokonując zajęć. Zaliczka zwracana jest wierzycielowi z pieniędzy wyegzekwowanych od dłużnika.