Opłaty egzekucyjne

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2019 r. ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych zmienił się charakter pobieranej przez komornika opłaty egzekucyjnej oraz jej wysokość. Opłata egzekucyjna na gruncie obowiązujących przepisów jest należnością skarbu państwa.
Jak wskazywali inicjatorzy zmian, głównym celem ustawy o kosztach komorniczych było ujednolicenie opłaty egzekucyjnej poprzez wprowadzenie jednej podstawowej stawki opłaty.
Według poprzednich obowiązujących przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wysokość opłaty egzekucyjnej zależna była od sposobu egzekucji i mogła wynosić 8 lub 15%.
Po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy o kosztach komorniczych, podstawową opłatą egzekucyjną jest opłata w wysokości 10 % egzekwowanej kwoty od dłużnika.
Istotnym jest także wskazanie, że dłużnik może skorzystać z obniżonej stawki opłaty, która wynosi 3% świadczenia podlegającego egzekucji. Wskazać należy, że tyczy się to jedynie takich sytuacji, w których dłużnik dokona spłaty całości zadłużenia lub części należnej kwoty w terminie miesiąca od momentu doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bezpośrednio do rąk komornika, bądź na jego rachunek bankowy.

Opłaty w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego

Zasadą jest, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na niosek wierzyciela bądź na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 kpc (tzw. bezczynność wierzyciela) komornik pobiera od wierzyciela opłatę w wysokości 5% świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jednakże, jeżeli wierzyciel wykaże, że do skierowania wniosku o umorzenie doszło w wyniku spełnienia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji świadczenia dochodzonego przez wierzyciela, bądź zawarcia w tymże terminie porozumienia w przedmiocie spłaty, opłatą tą obciążony jest dłużnik. W przypadku gdy do spełnienia świadczenia bądź zawarcia porozumienia doszło po upływie miesiąca, dłużnik obciążany jest opłatą w wysokości 10%.
Jeżeli egzekucja została wszczęta bezpodstawnie (oczywiście niecelowo), opłata w wysokości 10% egzekwowanej kwoty pobierana jest od wierzyciela.
Wybrane opłaty stałe:

  1. Opłata stała od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i sporządzenie spisu inwentarza – 400 zł;
  2. Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty – 60 zł;
  3. Opłata stała za protokół stanu faktycznego – 400 zł;
  4. Opłata stała za egzekucję wydania rzeczy ruchomej – 400 zł;
  5. Opłata stała za egzekucję innego świadczenia niepieniężnego – 400 zł;
  6. Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela – 100 zł.