INFORMACJA DOTYCZĄCA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik wskazuje, że uczestnictwo osoby prawnej w przetargu elektronicznym ruchomości, odbywa się stosownie do regulacji §8 rozporządzenia MS w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z dn. 07/09/2016r. Zgodnie ze wskazaną regulacją:

§ 8.1. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.

  1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie, jeżeli zostały one sporządzone elektronicznie, albo elektronicznie poświadczony odpis pełnomocnictwa lub dokumentu wykazującego umocowanie. Pełnomocnictwo lub dokument wykazujący umocowanie albo ich uwierzytelnione odpisy mogą być złożone komornikowi sądowemu prowadzącemu licytację.
  1. Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną.

Jako użytkownika rozumiemy osobę fizyczną biorącą udział w licytacji elektronicznej (zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia).

W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji, których umocowanie do działania w imieniu osoby prawnej wynika bezpośrednio z aktualnych wpisów w KRS proszę o wskazanie tejże okoliczności.