Procedura doręczeń

W przypadku wniesienia pozwu Sąd, tak jak dotychczas, najpierw wyśle pismo drogą pocztową. Jeżeli pozwany, mimo podwójnej awizacji nie odbierze korespondencji, sąd nie uzna go za doręczone. Zgodnie z art. 139[1]kpc sąd prześle powodowi odpis pisma i zobowiąże go do doręczenia pozwanemu za pośrednictwem komornika. W terminie dwóch miesięcy powód będzie musiał przedstawić potwierdzenie doręczenia lub zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego .Natomiast komornik zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych, osobiście doręcza adresatowi zawiadomienia sądowe oraz wszelkie pisma procesowe za potwierdzeniem odbioru z datą lub stwierdza, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 4 pkt. 1a na zlecenie powoda podejmuje czynności związane z ustaleniem aktualnego adresu zamieszkania.

JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE

Po otrzymaniu powiadomienia z sądu powód powinien wnieść wniosek do komornika o doręczenie przesyłki na adres, który wskazał w pozwie, załączając do niego zarządzenie sądu o zleceniu doręczenia oraz dołączając do niego pismo będące przedmiotem doręczenia. Opłata za dokonanie doręczenia- niezależnie od liczby podjętych prób doręczeń – wynosi 60zł zgodnie z art. 41 ustawy o kosztach komorniczych. Prócz opłaty, wnioskodawca winien także uiścić zaliczkę na wydatki gotówkowe, poczynione przez komornika w trakcie postępowania.

Po wniesieniu opłaty i zaliczki w wysokości wskazanej przez komornika, ten dokona próby doręczenia i ustali, czy adresat mieszka pod wskazanym adresem.

W razie ustalenia, że adresat nie zamieszkuje pod podanym adresem, bądź braku możliwości potwierdzenia jego zamieszkania, komornik zwróci pismo powodowi, z zawartą informacją, że nie może go doręczyć, bo adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem.

Wówczas, wnioskodawca może złożyć do komornika wniosek o podjęcie czynności, o których mowa, w art. 3 ust. 4 pkt 1 – to jest zlecenie czynności mających na celu ustalenie miejsca aktualnego zamieszkania uczestnika.

 W przypadku ustalenia adresu uczestnika, komornik informuje o ustalonym adresie wnioskodawcę.